Wniosek oraz niezbędne dokumenty dołączane do wniosku

Wniosek na rok 2017/2018 wypełniony musi zostać na druku SW-1(2) - wersja nr 2, nie można składać wniosku na tym samym druku, co w roku wcześniejszym (2016/2017). Formularz nie musi być żłożony na wzorze wskazanym w przepisach prawa, jednak musi mieć wszystkie minimalne dane, które przepisy wymieniają. Oznacza to, że najlepiej jest posłużyć się wnioskiem opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który udostępniany jest w programie FillUp.pl. Wniosek SW-1(2) - w wersji na rok 2017 i 2018 złożyć należy razem z załącznikami, składanymi celem udokumentowania dochodów rodziny.

W szczególności łącznie z wnioskiem złożyć należy:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. )) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Uwaga

Do wniosku na lata 207/2018 nie trzeba już dołączać oświadczenia o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.