Program Rodzina 500 plus. Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł.

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie, jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami. Wniosek 500+ składają matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się i wniosek 500 plus składa ten z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, by wniosek został przyjęty, a składające go osoby – uzyskały prawo do świadczenia.

Rodzina 500+,
czyli wniosek o 500 zł
na dziecko w rodzinie

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przekaż wniosek online do ePUAP

lub Uruchom on-line teraz