Program Rodzina 500 plus. Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł.

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego na 2017 i 2018 rok, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie, jest złożenie prawidłowo wypełnionego druku (SW-1) - wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami. Wniosek 500+ składają matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się i wniosek 500 plus składa ten z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, by wniosek został przyjęty, a składające go osoby – uzyskały prawo do świadczenia.

Rodzina 500+,
czyli wniosek (SW-1) o 500 zł
na dziecko w rodzinie

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przekaż wniosek online do ePUAP

lub Uruchom on-line teraz

Wniosek oraz niezbędne dokumenty dołączane do wniosku.

Wniosek wypełniony może zostać na ustalonym wzorze, niemniej od 1 października 2017 r. przepisy prawa przekazują wyłącznie minimalną ilość informacji, jakie wniosek musi zawierać nie ustalając już jednego właściwego dokumentu. Każdy druk, który zawiera tę minimalną ilość informacji, musi zostać przyjęty przez urzedników. 

Posługiwanie się od 1 października 2017 r. drukiem, który obowiązywał do tej pory jest nieprawidłowe - nie ma na nim bowiem minimalnej ilości danych wskazanych w nowych przepisach. Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na lata 2017/2018, trzeba zatem posłużyć się nową drukiem. Ubiegając się o świadczenie na okres 1 październik 2017 r. - 30 wrzesień 2018 r. posłużyć się należy drukiem SW-1(2) - w wersji nr 2 lub drukiem spełniającym kryteria wskazane w takim druku. Nie należy natomiast stosować dotychczas wypełnianego druku SW-1(1) lub SW-1 - czyli dokumnetu w wersji nr 1.