Rodzina 500+, czyli wniosek (SW-1) o 500 zł na dziecko w rodzinie

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną
lub przekaż wniosek online do ePUAP

Rodzina 500+, czyli wniosek (SW-1) o 500 zł na dziecko w rodzinie

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego na 2019 rok, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie bez względu na kryterium dochodowe, jest złożenie prawidłowo wypełnionego druku SW-1 (w wersji nr 4) - wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami. Wniosek 500+ składają matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka lub dyrektor domu pomocy społecznej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. 

wypełnij druk do wniosku 500+

Wypełnij, wydrukuj i wyślij pocztą tradycyjną lub przekaż wniosek online do ePUAP

uruchom online Darmowy
druk
Wypełnij Rodzina 500

Wniosek wysyła się elektronicznie przez ePUAP, system bankowości elektronicznej, ZUS (PUE ZUS), portal ministra właściwego do spraw rodziny - Empatia lub dostarcza osobiście. Począwszy od 1 ipca 2019 r. obowiązuje wersja nr 4 druku SW-1. 

W programie fillup znajdziesz także archiwalne druki załączników - oświadczeń członka rodziny, niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w programie rodzina 500+ (pięćset plus).

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Z ulgi należy korzystać, trzymając się ściśle określonych zasad. 

 

Serwis informacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl